หน้า:ตำนานคณะสงฆ์ - ดำรง - ๒๔๖๖.pdf/5

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
สารบารพ์
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ครั้งคณะสงฆ์ชั้นเดิม หน้า
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ครั้งสุโขทัย "
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ครั้งกรุงศรีอยุธยา " ๑๒
ว่าด้วยตำแหน่งพระราชาคณะในกรุงนอกกรุงครั้งกรุงเก่า " ๒๔
ว่าด้วยราชทินนามคณะสงฆ์ครั้งกรุงเก่า " ๓๑
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ครั้งกรุงธนบุรี " ๔๒
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ครั้งรัชกาลที่ ๑ " ๔๔
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ครั้งรัชกาลที่ ๒ " ๔๗
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ครั้งรัชกาลที่ ๓ " ๕๐
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ครั้งรัชกาลที่ ๔ " ๕๑
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ครั้งรัชกาลที่ ๕ " ๕๓
ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ในรัชกาลปัจจุบัน " ๕๘