หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตำนานหนังสือสามก๊ก
พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงแต่ง
เปนภาคผนวก
ประกอบกับหนังสือสามก๊กฉะบับงานพระเมรุสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑