หน้า:ตำนานเงินตรา - ดำรง - ๒๔๗๔.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตำนานเงินตรา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ
พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ์
ครบสัตตมวาร
ณวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร