หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/10

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ประชุมแห่งความโสโครกเหล่านี้ เปนสวนที่ดินอันชอบเพื่อเชื้อกาฬโรคจะเกิดได้ง่าย.

ความแพร่หลายของโรคนี้ โดยทางกลิ่นลอองปลิว ก็เกือบจะรุนแรงเท่ากับไข้ทรพิษและโรคหัด ฝ่ายลองงหรือเชื้อของฝีดาษนั้น ดูเหมือนเลื่อนลอยโดยวิถีอากาศธาตุ แต่เชื้อของกาฬโรค ดูเหมือนจะเกาะตามเสื้อผ้าของผู้ที่ป่วย เช่น ฟูกเบาะหมอนมุ้ง เปนต้น

ถ้าจะนำเครื่องใช้เหล่านี้ไปให้ผู้อื่นใช้ ก็สามารถเปนวิถีให้เชื้อเดิน และเปนการไม่สมควรเลย แต่ผู้ปราศจากปัญญามักจะนำผ้าผ่อนเบาะหมอนมุ้งม่านของผู้ที่เปนฝีดาษมาแจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้ การที่ทำดังนี้ก็ไม่สมควรเลย ถ้าเปนเช่นนั้นด้วยฝีดาษ ก็จะต้องเปนเช่นนั้นด้วยเครื่องใช้ของคนป่วย เช่น เปนกาฬโรคเหมือนกัน.

ถ้าจะตั้งปัณหาถามว่า อะไรเปนเหตุให้ถิ่นถานที่ดินเปนที่สมเชื้อกาฬโรคจะวัฒนาขึ้นได้.