หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/12

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

หลับอดนอนกินอยู่ไม่สดวก หรือมีฅน ๓ วันดี ๔ วันไข้ ในที่ซึ่งมีลักษณเช่นนี้ สำแดงว่า เปนอุทธยานอันสมเพื่อเชื้อโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เร็ว.

เหตุที่ช่วยให้โรคนี้แพร่หลาย คือ สรรพโรคแห่งผิวหนังตามเท้าขาและมือ ความชุมแห่งหนูใหญ่เล็กต้องนับว่า เปนเหตุบำรุงความแพร่หลาย มิใช่แต่เพียงนี้ ความละเมิดในการรักษากายตนให้สอาด ความละเมิดในการรักษาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มภาชนใช้สรอยต่าง ๆ เหล่านี้ และแผลตามเท้า เช่น แผลเปื่อย หนังกำพร้าแตกระแหง เปนต้น อาจเปนประตูให้เชื้อเข้าได้ หรือย่อมเปนที่บำรุงให้โรคนี้เกิดแพร่หลายโดยมาก.

สำแดงความยกเว้นแห่งโรคนี้ น่าจะเปนปัณหาอันประหลาดว่า แพทย์ก็ดี ผู้พยาบาลก็ดี ไฉนจึ่งไม่มีผู้ล้มป่วยด้วยโรคนี้เนือง ๆ เล่า เห็นจะเปนโดยบุคคลพวกนี้ย่อมอาไศรยอยู่ในที่โปร่งสูงจากพื้นดิน ระวังไม่ให้มีแผลเปื่อยหรือหนังกำพร้าขาดได้เลย และไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนาน ๆ กับผู้ป่วย เหล่านี้สำแดงเหตุยก