หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

ความประสงค์แห่งการแต่งตำรานี้ จะชี้ชักนำบุคคลให้เห็นคุณประโยชน์ในการป้องกันแก้กาฬโรคตามวิธีแนะนำต่าง ๆ ซึ่งกล่าวในตำรานี้มีอยู่ข้างหน้า ให้เปรียบดุจดังกระโจมไฟหมายที่ดอนน้ำตื้น หรือหลักศิลาอันหมายแก่งโสโครกใต้น้ำ หรือไม้ป้ายชี้หนทางตรงแพร่งถนน ซึ่งมีประโยชน์แก่ผู้เดินเรือและบุคคลเดินถนนฉันใด ตำรานี้ก็ชี้ความอันตรายและผลปลายมือแห่งพยาธิอันร้ายแรง บอกวิธีปราบ, แก้, กัน, ก็ย่อมมีประโยชน์มากเหมือนกันฉันนั้น จึ่งสำเร็จความประสงค์แห่งการแต่งตำราเล็กเล่มนี้ คือ เพื่อจะชี้วิธีระวังชีวิตของตน กระทำให้ยืดยาวนานไปได้ โดยถือว่า โรคดุอย่างนี้ปราบ, กัน, ได้ ห้ามมิให้แพร่พลายได้ ครั้นว่าท บุคคลหนึ่งบุคคลใดรู้ในวิธีปรนนิบัติ และจงใจปรนนิบัติโดยเคร่งครัด ก็ป้องกันหมู่ญาติทั้งครัวเรือนของตนได้โดยแน่แท้ ดุจดังนายเรือเมื่อเห็นแสงสว่างขอกระโจมไฟในเวลากลางอืนอันมีพยุ ก็ย่อมหลีก