หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/52

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๔๙

ตรวจเรือนหรือเข้าห้องของผู้ป่วยก็ได้ โดยเครื่องใช้เหล่านี้มีไว้ ๒–๓ สำรับ ใช้ผลัดเปลี่ยนหมั่นตาก หรือใช้ถุงเท้ายาวชนิดสักหลาดสรวมร้องเท้าบู๊ต โดยแต่งกายเช่นนี้เข้าออกจากเรือนผู้ป่วย ก็ปราศจากอันตราย.

๑๓ ห้ามการตกตลึง ความเสียสมอง สะติฟั่นเฟือน ตกตลึงไป ควรห้ามเด็จขาด รู้วิธีป้องกัน ควรประพฤติตลอดหนทาง.

๑๔ ระวังสรรพแผลใหญ่เล็ก ยกเว้นจากการสดุดเท้า การเดินเท้าเปล่า การเข้าออกสมาคมกับผู้ป่วย ควรยกเว้นทั้งสิ้น.

ข้อประพฤติและความระวังในวิธีต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถห้ามกันได้ แลปราบเชื้ออณูเหล่านี้ให้ระงับสิ้นสุดได้เปนแน่.