หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/6

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตามพงษาวดารที่จาฤกไว้ว่า ในระยะ ๗ วันหรือสิ้นอาทิตย์เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ปีนั้น มีรายชื่อผู้ตายอันจดทเบียนไว้นั้นประมาณ ๕๐๐๐ คน ต่อมาอีก ๗ วันตอนปลายของเดือนกันยายนนี้ รายชื่อของผู้ตายที่จดทเบียนไว้นั้นเกือบ ๑๐๐๐๐ คน ถ้าจะสรุปรวมทั้งหมดที่สิ้นชีพเพราะโรคนี้ในปีนั้น ราวประมาณ ๗๐๐๐๐๐ คน จึ่งต้องนับว่า ความดุร้านแรงแห่งโรคนี้เปนที่ยิ่ง ควรหมายเปนที่หนึ่งในความดุทำลายชีวิต ด้วยเพาะเชื้อลงให้เกิดลุกลามมากขึ้นได้.

ต่อนั้นมา ตั้งแต่คริศต์ศักราช ๑๖๖๕ จนถึงปี ๑๘๙๔ นับได้ ๓๕๙ ปี ดูเหมือนโรคนี้จะสงบเงียบลงมาก ด้วยว่า ไม่ได้ปรากฎ แต่มาระเบิดขึ้นในประเทศอินเดีย หัวเมืองทางทิศตวันตก จนในตำบลหนึ่ง คือ เมืองบอมเบ นับตั้งแต่แรกปรากฎจนครบ ๙ เดือน มีคนตายเพราะโรคนี้ประมาณ ๒๐๐๐๐ คน ตั้งแต่นั้นมา ก็ปรากฏในประเทศอินเดียเนือง ๆ จนถึงในสมัยนี้ รัฐบาลต้องบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อป้องกันรักษาและชำระบ้านเมืองจนสิ้น