หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/9

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

แมลงหวี่หรือตัวหมัดซึ่งสามารถตายได้โดยอักเสบเพราะโทษเชื้ออันนี้ จึ่งเปนวิถีสามัญซึ่งแพร่หลายโดยการวิ่งพลุ่มพล่ามของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้.

ฤดูที่โรคนี้มักเกิกชุกชุมนั้น คือ ในฤดูร้อน แพร่หลายโดยมาก ถึงกระนั้น สามารถระเบิดมีขึ้นในฤดูใด ๆ ไม่มีกำหนด เปนต้นว่า ฤดูหนาวชุ่มชื่น ก็เปนขึ้นได้.

ไม่มีกำหนดว่า บุคคลใดจะเว้นได้จากโทาเชื้อนี้ คนทุกอายุทุกภาษาทุกตระกูลสามารถล้มเจ็บได้ด้วยโรคนี้.

พื้นที่ที่ดินอันดูเหมือนเชื้อนี้พอใจเกิดพืชแผ่พิษ คือ ในที่ประชุมชนมากกลางเมืองใหญ่ ๆ ตามตลาดที่คนชุลมุนเบียดกันอยู่แน่น ๆ ตามที่อาไศรยสำนักแห่งพลเมืองชั้นอนาถา ทั้งในที่ซึ่งปราศจากความสอาดอันพอสมควร หรือซึ่งปราศจากอากาศธาตุสอาดและแดดพอสมควร เช่น ที่อบที่ชื้น ที่มีกลิ่นของเปื่อยเหน้า ที่ทิ้งขยะหรือเทอุจาระ หรือที่ถานซึ่งเปนที่