หน้า:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
  • ตํ า ร า ไ ส ย ศ า ส ต ร์
  • ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
  • รองอำมาตย์ตรี เล็ก จินดาลัทธ
  • ณ เมรุวัดจันทร์สโมสร พระนคร
  •  พ ฤ ศ จิ ก า ย น ๒ ๕ ๐ ๘