หน้า:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf/29

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
  • พิมพ์ที่โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ
  • นาวาเอก นพ โหตรภวานนท์ ผู้พิมพ์โฆษณา
  • ต.ค. ๐๘