หน้า:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf/3

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
คำปรารภ

ตำราไสยศาสตร์เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้น ๒ ครั้งแล้ว เป็นจำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม โดยคุณอนันต์ คณานุรักษ์ เป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกจ่ายเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่แก่บรรดาญาติ มิตร ทหาร และตำรวจ ข้าพเจ้าก็ได้รับแจก ๑ เล่ม ประกอบกับข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในเรื่องวิทยาการทางไสยศาสตร์เป็นทุนอยู่บ้างแล้วประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง พระคาถาบางบทในตำราเล่มนี้ อาจารย์ของข้าพเจ้าได้ให้ไว้ และได้ใช้ปฏิบัติเห็นผลมาแล้ว จึงเห็นว่า วิชาไสยศาสตร์นี้มีคุณประโยชน์สูงสำหรับบุคคลทั่ว ๆ ไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่มีอาชีพเสี่ยงภัย กำลังอยู่ในระหว่างอันตราย หรือในที่ทุรกันดาร เป็นต้น แต่ก็อาจจะมีบุคคลบางคนที่เห็นว่า เป็นเรื่องไร้สาระ แท้ที่จริงแล้ว วิชาไสยศาสตร์นี้ บรรพบุรุษของพวกเราคนไทยได้มีความสนใจและได้กระทำชื่อเสียงถึงกับได้กู้บ้านกู้เมืองและประเทศชาติไว้ได้ด้วยความเชื่อมั่นกล้าหาญจนเป็นผลสำเร็จมาแล้วในประวัติศาสตร์

ข้าพเจ้าจึงคิดเห็นว่า วิชาไสยศาสตร์นี้ นับวันที่จะหายสาบสูญลงไปทุกวัน เนื่องจากครู อาจารย์ และท่านผู้รู้ทั้งหลาย หวงวิชา ไม่ยอมถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้ง่าย ๆ ในที่สุด ก็ติดตัวไปใช้ในเมืองผีหมด โดยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมจัดพิมพ์ตำรานี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ แจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพรองอำมาตย์ตรี เล็ก จินดาลัทธ ณ เมรุวัดจันทร์สโมสร พระนคร อีกครั้งหนึ่ง นับว่า ตำราเล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ วิชาอาคมใด ๆ ในตำรานี้ หรือนอกตำรานี้ก็ตาม จะมีประสิทธิภาพขลังหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับตัวของท่านผู้กระทำเอง ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมั่นและกระทำให้ถูกต้องตามพิธีการ ข้าพเจ้าขอยืนยันได้ว่า หากไม่มีประสิทธิภาพขลัง ก็เป็นเพราะผู้นั้นไม่ได้กระทำให้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ ความจริง วิชาอาคมใด ๆ หากผู้ประพฤติปฏิบัติมีความเชื่อมั่นและใช้ให้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติแล้ว ย่อมบังเกิดผลเป็นที่พอใจ ตำราไสยศาสตร์เล่มนี้ หากเกิดผลดีด้วยประการใด ๆ แล้ว ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ, เจ้าของตำรานี้ และรองอำมาตย์ตรี เล็ก จินดาลัทธ ผู้ล่วงลับไปแล้ว จงได้รับทั่วกันเทอญ ฯ

เรือเอก ฉวาง สารประดิษฐ์