หน้า:นิพนธ์ - สุมนชาติ สวัสดิกุล - ๒๕๐๗.pdf/45

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

"สยาม" ว่า "เซียม" บ้าง "เสี้ยม" บ้าง "เสี้ยมก๊ก" บ้าง เสี้ยนโล้ บ้าง และบางคราวก็ว่า "เสี้ยมหลอ" หรือ "เสี้ยมล่อก๊ก" ฯลฯ ในหนังสือของโบราณคดีสโมสรเรื่อง "พระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน" ซึ่งแปลจากหนังสือในภาษาจีนชื่อ คิมเตี้ยซกทางจี๋ หวงเฉียวบุ๋นเหี่ยนทงเค้า และ ยี่จั๊บสี่ซื้อ ปรากฏว่า แต่โบราณมา จีนเรียกพระเจ้าแผ่นดินไทยว่า "เสี้ยมหลอก๊กอ๋อง" ด้วยเหตุผลดั่งกล่าวมาแล้วนี้ จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า "สยาม" เป็นชื่อเก่าแก่ใช้เรียกไทยมาแต่โบราณกาลเมื่ออยู่ในประเทศจีน และเป็นชื่อที่ติดมากับชนชาติไทยในเมืองไทยเดิม ไทยใช้เรียกนามประเทศและสัญชาติของประชาชนมาโดยลำดับมากบ้างน้อยบ้างตามสมัยนิยม จนถึงวันชาติใน พ.ศ. ๒๔๘๒ ไทยจึงได้ประกาศเป็นรัฐนิยมเลิกใช้ชื่อ "สยาม" เสีย เปลี่ยนชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติของประชาชน เป็น ประเทศไทย ชาวไทย และชาติไทย โดยลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้ไทยได้เป็น "ไท" โดยสมบูรณ์ คือ "เป็นไทแก่เทศ เป็นไทแก่ไท้ และเป็นไทแก่ไทย" และให้

– ๓๘ –