หน้า:นิพนธ์ - สุมนชาติ สวัสดิกุล - ๒๕๐๗.pdf/47

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เป็นสรรพนามแทนพระนามเจ้าแผ่นดินต่างประเทศ เช่น คำว่า ไทยอิงก๊ก เจ้าแผ่นดินอังกฤษ ไทยฟ้าก๊ก ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ไทยเมก๊ก ประธานาธิบดีอเมริกา ไทยโงโหลซีก๊ก พระเจ้าแผ่นดินรัสเซีย ดังนี้เป็นต้น

ในภาษาไทยก็ใช้เรียกเทวดาและกษัตริย์ว่า เทพไทย ท้าวไทย เรียกพระสงฆ์ว่า เจ้าไทย เรียกหญิงงามว่า อ่อนไทย อรไทย เรียกผู้พ้นยากจากหนี้ว่า เป็นไทย เรียกผู้มีอิสรภาพแก่ตัวว่า เป็นไทยแก่ตัว ใจความก็เป็นอย่างเดียวกัน แต่ในภาษาลาวนั้น คำว่า ไทย ใช้เฝือจนเป็นคำใช้แทนคำว่า คน เช่น คนในเรือน ว่า ไทยเรือน คนมาแปลก ว่า ไทยแขก คนเราคนเขา ว่า ไทยตนไทยเพื่อน ไพร่บ้านไทยเมือง ในมหาชาติคำหลวง กัณฑ์ทานกัณฑ์ มีคำว่า ข้าเคียดไทยใจแทตย ขับพระแพทสยันดร ไทยใจแทตย คือว่า คนใจยักษ์ หรือผี หรือทมิฬ เช่นนี้เป็นต้น เหตุที่ลาวใช้คำว่า ไทย แทนคำว่า คน นั้น เนื่องมาจากการถือชาติว่า เป็นตระกูลแถน หรือ เทียน ในภาษาจีน แปลว่า ฟ้า คนที่มาจากตระกูลแถน เรียกว่า ไทย คือ พวกฟ้า หรือพวกสว่าง พวกขาว ทั้งสิ้น"

– ๔๐ –