หน้า:นิพนธ์ - สุมนชาติ สวัสดิกุล - ๒๕๐๗.pdf/48

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

คำแปล ความหมาย และที่มาของคำว่า "ไทย" ที่ได้คัดมาแสดงไว้ข้างต้นนี้ เฉพาะคำแปลที่ว่า สว่าง ว่า ขาว และว่า มาจากศัพท์สันสกฤตนั้น เป็นความเห็นที่ควรจะได้รับความสนับสนุน เพราะคำว่า "สว่าง" นี้ไปตรงกับพระนามของกษัตริย์องค์สำคัญของไทย และนามราชวงศ์ของพระองค์ ซึ่งมีอยู่ว่า "พระร่วง" และ "ราชวงศ์พระร่วง" โดยลำดับ ตามพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาธีรราชเจ้า อันมีอยู่ในเบื้องต้นแห่งพระราชนิพนธ์ "พระร่วง" ของพระองค์ ก็มีอยู่ว่า "พระร่วงเจ้าองค์เป็นปฐม คือ ขุนศรีอินทราทิตย์ที่ปรากฏพระนามในจาฤกศิลาหลักอักษรไทยที่เมืองสุโขทัย" และในคำอธิบายพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ก็มีว่า "...คำว่า ร่วง ในที่นี้แปลว่า รุ่งเรือง มิใช่ หล่นลงมา เมื่อผูกพระนามเป็นภาษาสันสกฤตใช้ในราชการ จึงใช้ว่า อินทราทิตย์ ซึ่งแปลตามคติพราหมณ์ว่า เป็นเจ้าของความสว่าง..." เมื่อคำว่า "ไทย" แปลว่า สว่าง และ อินทราทิตย์ ซึ่งผูกขึ้นจาก

– ๔๑ –