หน้า:บอกแก้ รก (๒๔๗๗-๑๐-๐๗).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๗๗
เล่ม ๕๑ หน้า ๒๒๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

ฉะบับละ ๒๕ สตางค์ (เดิม ๑.๕๐ บาท) ถ้าฉะบับใดน้อยกว่า ๓๐ หน้า คิดราคาฉะบับละ ๑๐ สตางค์ (เดิม ๕๐ สตางค์) และจะได้ฝากจำหน่ายตามร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไป

ชะนิดที่ ๒ พิมพ์ด้วยกระดาษอย่างชะนิดที่พิมพ์อยู่ทุกวันนี้ เพื่อสำหรับกระทรวงทะบวงกรมต่าง ๆ และบุคคลที่ปรารถนาจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับชะนิดที่ ๒ ในปีหน้า จะได้ลดราคาค่ารับรายปีลงให้ถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนตุลาคม ศกนี้ เป็นต้นไป

กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งความมาณวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗

บอกแก้

ราชกิจจาฯ เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๒๖ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ แผนกกฤษฎีกา หน้า ๔๓๑ และหน้า ๔๓๙ ซึ่งว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)" ให้ตัดคำว่า "(ฉะบับที่ ๒)" ออกเสีย