หน้า:ปก สนร กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ (๕๐).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๙

๑ มีนาคม ๒๕๐๙
๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ
พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๕๐)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ นายกรัฐมนตรีจึงประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้เป็นเครื่องหมายราชการ ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ดังปรากฏตามภาพและรายการแนบท้ายประกาศนี้

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙
  • จอมพล ถ. กิตติขจร
  • นายกรัฐมนตรี