หน้า:ปก สนร กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ (๕๐).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๙

๑ มีนาคม ๒๕๐๙
๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นรูปธรรมจักรสีเหลือง ตัดเส้นด้วยสีแดง มีพานรัฐธรรมนูญสีแดงสลับเหลืองอยู่กลาง ที่ขอบธรรมจักรมีอักษรสีแดงจารึกว่า "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" หรือ "ม.ธ." อยู่ตอนบน กับ "Thammasat University" หรือ "T.U." อยู่ตอนล่าง และระหว่างคำว่า "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" หรือ "ม.ธ." กับ "Thammasat University" หรือ "T.U." มีลายกนกสีแดงคั่นอยู่