หน้า:ประกาศกระทรวง สธ. กำหนดลักษณะเครื่องสำอางที่ผสมแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

๙ มีนาคม ๒๕๖๓
หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ  ให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอธานอล (ethyl alcohol หรือ ethanol) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol) หรือเอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ หรือเอ็น-โพรพานอล (n-propyl alcohol หรือ n-propanol) เพียงสารเดียวหรือผสมรวมกันอยู่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume) เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

ข้อ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • อนุทิน ชาญวีรกุล
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข