หน้า:ประกาศขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก (๒๔๙๑-๐๑-๐๑).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ตอนที่ ๑๐ เล่ม ๖๕

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐
๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศพระบรมราชโองการ
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ขอขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก ในกระทรวงกลาโหม ว่า

"โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"

เขียนเป็นอักษรโรมันว่า Chulachomklao Royal Military Academy

เพื่อเป็นอนุสสรณ์และเฉลิมพระเกียรติ์ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิด และได้ดำเนินกิจการเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมาด้วยดี