หน้า:ประกาศขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก (๒๔๙๑-๐๑-๐๑).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ตอนที่ ๑๐ เล่ม ๖๕

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐
๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

ขอให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านี้ จงธำรงด้วยความเจริญวัฒนาสถาพรตลอดกาลนาน

  • รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
  • ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  • พระที่นั่งราชกรัณยสภา
  • วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๑