หน้า:ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การแต่งกายของนิสิต (๒๕๖๒).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การแต่งกายของนิสิต
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิการบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ  ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ  ในประกาศนี้

"นิสิต" หมายความว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"คณะ" หมายความว่า ส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีนิสิตอยู่ในสังกัด

"คณบดี" หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีนิสิตอยู่ในสังกัด

ข้อ  การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี หรือเครื่องแบบงานพิธีการ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต

นิสิตอาจแต่งเครื่องแบบตามวรรคหนึ่งตามเพศกำเนิดหรือเพศที่แสดงออกก็ได้

กรณีนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้แต่งกายตามวรรคหนึ่ง แต่อนุโลมให้มีลักษณะดังนี้

(๑) เสื้อ แขนเสื้อเป็นแขนยาว ปลายแขนเสื้อติดกระดุม

(๒) กระโปรง ความยาวของกระโปรงอยู่ที่ข้อเท้า

(๓) ผ้าคลุมศีรษะ สีขาว ไม่มีลวดลาย

(๔) เครื่องหมายตราพระเกี้ยว ประดับบนเสื้อผ้าคลุมศีรษะให้ปรากฏเห็นบริเวณอกเบื้องขวา

ข้อ  การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ มีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับนิสิตชาย ประกอบด้วย

 (ก) เสื้อมีแขน ห้ามใช้เสื้อยืดไม่มีปก ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง หรือเสื้อพระราชทาน หรือเสื้อตรวจการ (เสื้อซาฟารี) กลัดกระดุมให้เรียบร้อย

 (ข) กางเกงขายาว ไม่รัดรูปและไม่เปิดเผยเนื้อตัวร่างกายในลักษณะทีไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน

 (ค) รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น และไม่ใช่รองเท้าแตะคีบ