หน้า:ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การแต่งกายของนิสิต (๒๕๖๒).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

(๒) สำหรับนิสิตหญิง ประกอบด้วย

 (ก) เสื้อมีแขน ไม่รัดรูป ห้ามใส่เสื้อยืดไม่มีปกหรือเอวลอย ไม่เปิดเผยเนื้อตัวร่างกายในลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน

 (ข) กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาว ไม่รัดรูป และไม่เปิดเผยเนื้อตัวร่างกายในลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน

 (ค) รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น และไม่ใช่รองเท้าแตะคีบ

ข้อ  การแต่งกายของนิสิตในโอกาสต่าง ๆ เป็นดังนี้

(๑) ในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี หรืองานพิธีการ ให้นิสิตแต่งกายตามที่ระบุในหมายกำหนดการ กำหนดการ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย

(๒) ในการเข้าเรียน

 (ก) นิสิตระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านคณบดี และยกเว้นนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีมาแล้วเข้าศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

 (ข) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

(๓) ในการเข้าสอบ

 (ก) นิสิตระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ ยกเว้นนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีมาแล้วเข้าศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

 (ข) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

(๔) ในการติดต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

 (ก) นิสิตระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติหรือชุดสุภาพ

 (ข) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

(๕) ในการเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการแต่งกายไว้เป็นอย่างอื่น นิสิตสามารถแต่งกายด้วยชุดทั่วไป ได้แก่ เสื้อมีแขน กระโปรงหรือกางเกงที่ไม่มีลักษณะเป็นการแต่งกายล่อแหลมหรือเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายจนเกินไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่สุภาพชน

ข้อ  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้

ในการตีความ หรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

  • ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  • (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
  • อธิการบดี