หน้า:ประกาศตั้งรัฐมนตรี (๒๔๗๖-๑๐-๐๑).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๗๖
เล่ม ๕๐ หน้า ๕๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
ประกาศตั้งรัฐมนตรี
ประชาธิปก ป.ร.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นรัฐมนตรี รับราชการสนองพระเดชพระคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี