หน้า:ประกาศพระปฐมบรมราชโองการฯ (๒๕๖๒-๐๕-๐๔).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔ ข

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒


  • เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
  • และครองแผ่นดินโดยธรรม
  • เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป


ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน