หน้า:ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายฯ (๒๕๖๓).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ข้อ  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่อัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ ปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๖๐


  • ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
  • (รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช