หน้า:ประกาศยกย่องปรีดีฯ รัฐบุรุษฯ (๒๔๘๘-๑๒-๑๑).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

๑๑ ธันวาคม ๒๔๘๘

เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๗๐
๖๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
ประกาศ
อานันทมหิดล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า นายปรีดี พนมยงค์ ได้เคยรับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในตำแหน่งสำคัญ ๆ มาแล้วหลายตำแหน่ง จนในที่สุดได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และปรากฏว่า ตลอดเวลาที่ นายปรีดี พนมยงค์ ดำรง