หน้า:ประกาศยกเลิกพระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุข ๒๔๙๐.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ตอนที่ ๖๓ เล่ม ๖๔

๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๐
ฉะบับพิเศษ หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ
ยกเลิกพระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุข
เพื่อให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว)
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐
พ.ศ. ๒๔๙๐

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  • รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
  • อลงกฏ
  • ธานีนิวัต
  • มานวราชเสวี
  • อดุลเดชจรัส