หน้า:ประกาศยกเลิกพระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุข ๒๔๙๐.pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ตอนที่ ๖๓ เล่ม ๖๔

๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๐
ฉะบับพิเศษ หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุขเพื่อให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐ บัญญัติว่า พระราชกำหนดนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันและเวลาที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ และให้สิ้นสุดลงเมื่อทรงพระราชดำริเห็นว่า การปกครองตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพ้นจากการประทุษฐร้ายแล้ว ซึ่งจะกระทำโดยประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ

บัดนี้ ได้ทรงพระราชดำริเห็นว่า การปกครองตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพ้นจากการประทุษฐร้ายแล้ว พระราชกำหนดดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการนี้ในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ควง อภัยวงศ์
นายกรัฐมนตรี