หน้า:ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๙-๐๕-๒๖.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษา ทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวม ๗ วัน

๒. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) รวม ๒๑ วัน

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • นายกรัฐมนตรี