หน้า:ประกาศฯ แต่งตั้งหัวหน้า รสช ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๓๖

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
ฉบับพิเศษ หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

เนื่องด้วยปรากฏว่า รัฐบาลอันมีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ทั้งไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ คณะทหาร ตำรวจ และพลเรือน ซึ่งมีพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เป็นหัวหน้า ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองไว้ได้ และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จึงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ขอให้ประชาชนทั้งหลายจงอยู่ในความสงบ และให้ข้าราชการทุกฝ่ายฟังคำสั่งพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๔