หน้า:ประกาศแต่งตั้งหัวหน้า คปค ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙.pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๕ ก

๒๐ กันยายน ๒๕๔๙
หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
  • ผู้บัญชาการทหารบก