หน้า:ประกาศแต่งตั้งอภิรัฐมนตรี (๒๔๙๐-๑๑-๐๙).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ตอนที่ ๕๔ เล่ม ๖๔

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
๖๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศแต่งตั้งอภิรัฐมนตรี
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  • รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
  • มานวราชเสวี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งประธานอภิรัฐมนตรีและอภิรัฐมนตรี