หน้า:ประกาศแต่งตั้งอภิรัฐมนตรี (๒๔๙๐-๑๑-๐๙).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ตอนที่ ๕๔ เล่ม ๖๔

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
๖๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

พระมหากษัตริย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้

๑. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร เป็นประธานอภิรัฐมนตรี

๒. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต เป็นอภิรัฐมนตรี

๓. พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ เป็นอภิรัฐมนตรี

๔. พระยามานวราชเสวี เป็นอภิรัฐมนตรี

๕. พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส เป็นอภิรัฐมนตรี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
  • ธานีนิวัต
  • อลงกฏ
  • พระยามานวราชเสวี
  • อดุลเดชจรัส