หน้า:ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 (ฉบับที่ 1).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑)

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งขณะนี้ได้มีการระบาดไปทั่วโลก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

๑. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่มีการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น

๒. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า จมูก ปาก ตา บ่อยครั้งโดยไม่จำเป็น หากจำเป็น ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัส

๓. ห้ามใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อาจปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น

๔. ฝึกสุขนิสัย ทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

๕. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรืออยู่ใกล้ชิดคนที่ไอ จาม

๖. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในภาชนะที่มีฝาปิด

๗. หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาการที่ใกล้เคียงกับอาการของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ให้ไปพบแพทย์ทันที

๘. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จากสื่อของกระทรวงสาธารณสุขหรือสื่อต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือได้

มาตรการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่โรงเรียน

๑. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนตามมาตรการของงานพยาบาล และรายงานให้ผู้อำนวยการทราบทุกวัน

๒. กรณีครูประจำวิชาพบนักเรียนที่สงสัยว่า มีอาการป่วย ให้พานักเรียนไปพบพยาบาลประจำโรงเรียนที่ห้องพยาบาล

๓. กรณีพบนักเรียนที่มีอาการป่วย หรือสงสัยว่า จะติดเชื้อ ให้งานพยาบาลแจ้งผู้ปกครองไปพบแพทย์ทันที โดยโรงเรียนจะติดตามอาการป่วยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

๔. เมื่อแพทย์ออกหลักฐานยืนยันว่า นักเรียนเป็นผู้ป่วย ให้รับการรักษาอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติ เมื่อหายเป็นปกติแล้ว ให้นำหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันเพื่อกลับมาเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ถือว่า ขาดเรียน

๕. กรณีผู้ปกครอง นักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัว ที่มีความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ก่อนเดินทางให้แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นในการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้เกี่ยวข้องทราบ และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้เกี่ยวข้องทราบ และให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข