หน้า:ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 (ฉบับที่ 1).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
– ๒ –

๖. กรณีผู้ปกครอง นักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัว เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ให้พักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือว่า ขาดเรียน หากไม่พบอาการผิดปกติ ให้กลับมาเรียนตามปกติ โดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจจากโรงพยาบาลให้กับครูที่ปรึกษา

๗. กรณีครู บุคลากร ภายในโรงเรียน มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียน และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ให้พักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือว่า ขาดงาน หากไม่พบอาการผิดปกติ ให้กลับมาทำงานตามปกติ โดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจจากโรงพยาบาลนำส่งกลุ่มงานบุคคล

๘. กรณีที่ครู บุคลากร ภายในโรงเรียน มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และรายงานอาการป่วยกับหัวหน้ากลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตนเองสังกัด หากแพทย์ระบุว่า มีการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ให้รับการรักษาอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติ เมื่อหายเป็นปกติแล้ว ให้นำหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันเพื่อกลับมาทำงานตามปกติ โดยไม่ถือว่า ขาดงาน

มาตราการด้านการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันภายในโรงเรียน

๑. ประชุมชี้แจงครู บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องมาตรการป้องกันของโรงเรียน

๒. ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้นตามข้อแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ ๒ ห้าม ๓ เลี่ยง ๔ ต้อง ๒ ห้าม (๑. ห้ามจับตา จมูก ปาก ขณะไม่ได้ล้างมือ ๒. ห้ามใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น) ๓ เลี่ยง (๑. เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ ๒. เลี่ยงการเดินทางไปในประเทศเสี่ยง ๓. เลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพ่าน) ๔ ต้อง (๑. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ๒. ต้องล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย ๒๐ วินาที ๓. ต้องกินอาหารปรุงสุกเท่านั้น ๔. ต้องพบแพทย์โดยด่วนหากมีไข้หรือป่วยในระบบทางเดินหายใจ

๓. ทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โต๊ะอาหาร โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดทุกวัน

๔. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนหรือบุคลากรมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

๕. ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับนี้ จะใช้ดำเนินการต่อไปจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงขอประกาศเพื่อทราบและขอความร่วมมือโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • สุชีพ บุญวงษ์
  • (นายสุชีพ บุญวงษ์)
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย