หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑) - ๒๔๕๗.pdf/289

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๖๘
พงษาวดารเขมร

ข้าพระพุทธเจ้า ขุนสุนทรโวหาร รับพระราชทานแปลพงษาวดารเขมรลำดับกระษัตริย์ณกรุงกัมพูชาธิบดีออกเปนสยามภาษาทูลเกล้าฯ ถวาย สิ้นฉบับแต่เท่านี้