หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
โบราณคดีสโมสร
โบราณคดีสโมสร
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๒
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มีพระราชเสาวนีดำรัสสั่งให้พิมพ์พระราชทานในงานศพฟักทองราชินิกูล
พ.ศ. ๒๔๕๗
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย สพานยศเส
กรุงเทพฯ