หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๑) - ๒๔๗๒.pdf/27

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๙
พระองค์เจ้าฤกษ์
หม่อมเจ้ารอง
พระราชาคณะ ๖๘
ถานาตำแหน่ง ๑๗
ถานาที่เป็นเปรียญ ๑๕
พระครูเจ้าวัด ๑๙
เปรียญ ๑๐๔
เจ้าอธิการ
สามเณรเปรียญ
 รวม ๒๓๕
พระสงฆ์ที่รับเข้าถัง
ถานาที่เป็นเปรียญ ๓ ประโยค
ถานาสามัญ ๒๗๙
เปรียญ ๓ ประโยค ๔๐
เปรียญ ๒ ประโยค
พระอนุจร ๖,๗๖๖
สามเณรเปรียญ ๓ ประโยค ๒๒
 รวม ๗,๑๑๗
 รวมทั้งสิ้น ๗,๓๕๒ รูป
 (รูปละ ๒๐ บาท) เป็นเงิน ๑,๘๓๘ ชั่ง (๑๔๗,๐๔๐ บาท)