หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๑) - ๒๔๗๒.pdf/29

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑
บัญชีรายวันและรายการจ่ายเงินพระราชทานพระสงฆ์
วันจันทร เดือน ๓ แรม ๘ ค่ำ ถวายพระสงฆ์ ๗ พระอาราม
พระสงฆ์ที่มีนิตยภัตร
กรมหมื่นนุชิต
เจ้าฟ้ามงกุฏ
พระองค์เจ้าฤกษ์
พระราชาคณะ ๑๒
ถานาตำแหน่ง
ถานาที่เป็นเปรียญ
เปรียญ ๓๐
สามเณรเปรียญ
 รวม ๖๑
พระสงฆ์ที่รับเข้าถัง
ถานาสามัญ ๔๒
ถานาที่เป็นเปรียญ ๑๐
พระอนุจร ๘๗๕
สามเณรเปรียญ ๓ ประโยค
 รวม ๙๓๐
 รวมทั้งสิ้น ๙๙๑ รูป
 องค์ละ ๕ ตำลึง เป็นเงิน ๒๔๗ ชั่ง ๑๕ ตำลึง