หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖๑) - ๒๔๗๙.pdf/2

มีปัญหาเกิดขึ้นขณะพิสูจน์อักษรหน้านี้
นางชื่น ราชพินิจจัย
ชาติ พ.ศ. ๒๔๑๕
มรณะ พ.ศ. ๒๔๗๘