หน้า:พรก แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๘๔.pdf/10

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๘ หน้า ๔๖๒
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๓๘ (วรรค ๒) จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบน

ส่วนอัตราโทษซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) มาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐ กับตั้งแต่มาตรา ๑๓๙ ถึงมาตรา ๑๔๖ พระราชกำหนดใหม่นี้มิได้แก้ไข