หน้า:พรก แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๘๔.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๘ หน้า ๔๕๔
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญาบางมาตรา และโดยที่มีเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ทันท่วงทีมิได้

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชกำหนดนี้ให้เรียกว่า “พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๔”

มาตรา  ให้ใช้พระราชกำหนดนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกอัตราโทษบรรดาที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๑๓๘ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ตามที่ได้แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายัลกษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน