หน้า:พรก แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๘๔.pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๘ หน้า ๔๕๖
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๓๘ (วรรค ๒) จำคุกตลอดชีวิต หรือตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบน”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

ในการลงโทษเจ้าพนักงานกระทำความผิดฐานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตเกี่ยวกับการเงินในภาค ๒ ส่วนที่ ๒ หมวดที่ ๒ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ตั้งแต่มาตรา ๑๒๙ ถึงมาตรา ๑๓๙ และตั้งแต่มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๔๖ นี้ ได้เคยตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) เพิ่มฉะเพาะอัตราโทษไว้ครั้งหนึ่งแล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๑ หน้า ๔๕๕) คือ