หน้า:พรก แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๘๔.pdf/5

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๔
เล่ม ๕๘ หน้า ๔๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

กฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. ๑๒๗
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)
 มาตรา ๑๒๙ จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๒๙ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๓๐ จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๓๐ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๓๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๓๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๓๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๓๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท