หน้า:พรก แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๘๔.pdf/6

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๘ หน้า ๔๕๘
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๓๓ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน  มาตรา ๑๓๓ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 มาตรา ๑๓๔ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๓๔ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท
 มาตรา ๑๓๕ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๓๕ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทถึงสี่พันบาท
 มาตรา ๑๓๖ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๓๖ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงหกพันบาท
 มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท  มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท