หน้า:พรก แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๘๔.pdf/7

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๔
เล่ม ๕๘ หน้า ๔๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น  มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น
 มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น แต่ถ้าแม้มันยังมิทันได้กระทำการที่ไม่ควรทำ หรือมิทันเว้นการที่ไม่ควรเว้น ท่านให้ลดโทษตามที่ว่ามานี้เสียกึ่งหนึ่ง  มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น
 มาตรา ๑๓๙ จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น  มาตรา ๑๓๙ จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น
 มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท