หน้า:พรก แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๘๔.pdf/8

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๘ หน้า ๔๖๐
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท  มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท
 มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงหกเดือน แลให้ปรับตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงหนึ่งปี และปรับตั้งแต่สิบบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท  มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท
 มาตรา ๑๔๔ จำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท  มาตรา ๑๔๔ จำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองพันบาท
 มาตรา ๑๔๕ จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท  มาตรา ๑๔๕ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท
 มาตรา ๑๔๖ จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท  มาตรา ๑๔๖ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินพันบาท