หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
เล่ม ๔๒ น่า ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณอาญา
พระพุทธศักราช ๒๔๖๘

มีรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ซึ่งได้ทรงรับรัชทายาทสำเร็จราชการแผ่นดิน ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า

เมื่อได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑, ๒ และ ๓ แล้ว ทรงพระราชดำริห์เห็นจำเป็นให้มีบทลงโทษเปนอาญาในการกระทำผิดต่อบทบัญญัติบางข้อแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และรวมเข้าไว้ในกฎหมายลักษณอาญาเปนแห่งเดียวกัน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราบทบัญญัติทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไปนี้ขึ้น และรวมเข้าเปนส่วนหนึ่งแห่งกฎหมายลักษณอาญา และให้ใช้บทบัญญัติทั้งหลายนี้เปนกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ เปนต้นไป