หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/10

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๒ น่า ๒๔๒
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

ไม่เกินวันละห้าบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังคงทำการขาดตกบกพร่อง

มาตรา ๓๖๗ ผู้ใดเปนสมาชิกของสมาคมซึ่งตนรู้อยู่ว่า ยังมิได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ท่านว่า ผู้นั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินร้อยบาท

บุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการงารของสมาคมซึ่งมิได้จดทะเบียนตามกฎหมายนั้น ท่านว่า มีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา ๓๖๘ ผู้ใดยังขืนเปนสมาชิกของสมาคมอยู่ ทั้งที่ตนรู้ว่า สมาคมนั้นได้เลิกกันแล้วโดยคำสั่งศาล ท่านว่า ผู้นั้นมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ฤๅปรับไม่เกินพันบาท ฤๅทั้งจำและปรับทั้งสองสฐาน

ผู้ใดยังขืนเปนผู้จัดการของสมาคมเช่นนั้นอีกต่อไป ท่านว่า ผู้นั้นมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินปีหนึ่ง ฤๅปรับไม่เกินสองพันบาท ฤๅทั้งจำและปรับทั้งสองสฐาน

มาตรา ๓๖๙ ผู้ใดเปนผู้จัดการมูลนิธิอันได้รับอำนาจจากรัฐบาล ละเลยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๔ ว่าด้วยการบอกกล่าวความสุดสิ้นลงแห่งมูลนิธินั้น ท่านว่า ผู้นั้นมทีความผิด ต้องรวางโทษปรับ